Deklaracja dostępności strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nawigacja strony nie jest dostępna za pomocą klawiatury
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część odnośników oraz zdjęć nie posiada alternatywnego opisu
 • mapa strony nie jest dostępna
 • część elementów strony nie jest dostępna za pomocą klawiatury
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 • strona nie jest przystosowana do zmiany rozdzielczość ekranu
 • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści w układzie pionowym
 • niski kontrast tekstu
 • niski kontrast dla treści nie będących tekstem
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak widocznego fokusu elementów strony
 • brak skrótów klawiaturowych
 • występowanie tekstów w postaci grafiki
 • brak możliwości dostosowania czasu (wstrzymanie wyświetlania dynamicznych treści)

Wyłączenia

 • dokumenty podmiotów trzecich (np. protokoły z kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne) są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Gil.
 • E-mail: www@umed.wroc.pl
 • Telefon: 71 784 12 06

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna